Behavior score

Mã số sinh viên

Ngày sinh(ddMMYY cho sv từ khóa 19 về trước và ddMMYYYY khóa 20)